Facebook Pixel

0800 1 25 25

Безплатно
за цялата страна

Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.
КОМПЛЕКТ: Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения + МСФО Практическо ръководство 2015 Данимекс-9 ЕООД 2010008287-kom
КОМПЛЕКТ: Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения + МСФО Практическо ръководство 2015 Данимекс-9 ЕООД 2010008287-kom

КОМПЛЕКТ: Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения + МСФО Практическо ръководство 2015

Резюме

2014 МСС/МСФО + МСФО Практическо Ръководство 2015

Повече
Цена
240,00 лв.
Свързани продукти
Автор Bruce Mackenzie, Raymond Chamboko, Blaise Colyvas, Danie Coetsee, Edwin Selbst, Tapiwa Njikizana, Brandon Hanekom
Издателство Данимекс-9 ЕООД
ISBN 2010008287-kom
Година на издаване 2014
Корица мека
Формат 150x220 мм
Език български

 

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 2014. Коментари и приложения

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 7
За авторите 9
1. Въведение в международните стандарти за финансови отчети 11
2. Обща концептуална рамка 37
3. Представяне на финансови отчети 45
4. Отчет за финансовото състояние 65
5. Отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход,
и промените в собствения капитал 81
6. Отчет за паричните потоци 101
7. Счетоводни политики, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки 117
8. Материални запаси 137
9. Имоти, машини и съоръжения 157
10. Разходи по заеми 195
11. Нематериални активи 203
12. Инвестиционни имоти 233
13. Обезценка и нетекущи активи, държани за продажба 245
14. Консолидации, съвместни предприятия, асоциирани
предприятия и самостоятелни финансови отчети 271
15. Бизнес комбинации 323
16. Собствен капитал на съдружниците/акционерите 377
17. Плащане на базата на акции 409
18. Текущи пасиви, провизии, непредвидени разходи/условни
активи и пасиви и събития след отчетния период 445
19. Доходи (придобивки) на наети лица 479
20. Признаване на приходи, включително
от договори за строителство 501
21. Правителствени дарения 535
22. Лизингови договори 547
23. Чуждестранна валута 601
24. Финансови инструменти 629
25. Справедлива стойност 729
26. Данъци върху дохода 747
27. Доходи на акция 785
28. Оперативни сегменти 783
29. Оповестяване на свързаните лица 819
30. Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване 831
31. Селско стопанство 839
32. Добивна промишленост 853
33. Счетоводно отчитане на застрахователни договори 863
34. Междинно отчитане на финансовата дейност 873
35. Инфлация и свръхинфлация 913
36. Първо приемане на международните стандарти
за финансово отчитане 937
Приложение А: Списък на оповестяванията 971

 

 

МСФО Практическо ръководство 2015

СЪДЪРЖАНИЕ:


Глава 1 – Въведение
Какво е МСФО?
Концептуална рамка на МСФО
Как е устроена книгата
Как да използвате тази книга
Счетоводни принципи
Глава 2 – Представяне на финансови отчети
Преглед на финансовите отчети
Отчет на финансовото състояние
Стандартен формат на счетоводния баланс
Общ размер на счетоводния баланс
Как да изградите счетоводния баланс
Преглед на отчета на печалба и загуба
Представяне на същност и функция
Отчет на едноетапни доходи
Отчет на многоетапни доходи
Отчети на приноса на резервните доходи
Отчет на многопериодни доходи
Как да изградите отчет на доходите
Преглед на отчета за промените в собствения капитал
Оповестяване на отчета за приходите
Глава 3 - Отчет за паричните потоци
Преглед на отчета за паричните потоци
Директен метод
Индиректен метод
Как да подготвите отчет на паричните потоци
Оповестявания за отчет на паричните потоци
Глава 4 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Концепция на управлението
Консолидирано счетоводство
Индивидуални финансови отчети
Глава 5 - Счетоводна политика, прогноза за промени и корекции
Счетоводна политика
Промени в счетоводните приблизителни оценки
Грешки
Практически затруднения
Оповестявания на политиките, прогноза за промени и грешки
Счетоводна политика
Промени в счетоводните прогнози
Грешки
Глава 6 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
Преглед на свръхинфлационна отчетност
Нетната парична позиция
Сравнителна информация
Първоначално преизчисляване
Консолидационни проблеми
Приключване на свръхинфлационния период
Историческо изложение
Оповестявания при свръхинфлационна отчетност
Глава 7 - Доходи на акция
Основен доход на акция
Нетната печалба на акция
Оповестяването на доходи на акция
Глава 8 - Междинно финансово отчитане
Преглед на междинното финансово отчитане
Съдържание на междинния финансов отчет
Намалени изискванията за информация
Общи правила за междинно отчитане
Загуби от обезценка на нематериални активи
Преизчисления за междинния период
Интегрален изглед
Глава 9 - Оперативни сегменти
Преглед на отчитането по сегменти
Оповестяване на сегменти
Оповестяване на сегменти
Оповестяване на приходи
Оповестяване на географско разпространение
Глава 10 - Съвместни споразумения
Преглед на съвместни споразумения
Финансово представяне на отчети по съвместни договорености
Глава 11 - Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
Значително влияние
Метод на собствения капитал
Дялове на членове на кооперативни дружества
Оповестявания
Глава 12 - Оповестяване на участия в други предприятия
Преглед на дялове в други предприятия
Интерес в дъщерни дружества
Дялове в съвместни споразумения и асоциирани предприятия
Дялове в неконсолидирани дружества
Глава 13 - Материални запаси
Преглед на инвентаризацията
Периодична система за инвентаризация
Система за перманентна инвентаризация
Остойностяване на инвентаризацията
Методът “The First In, First Out”
Методът “The Last In, First Out“
Метод за определяне на средните разходи за производство
Стандартно остойностяване
Метод на препродаване
Метод за оценка на количеството на крайния инвентар
Разпределяне на разноските
Нетна реализуема стойност
Отчитане на остаряла инвентаризация
Работа в счетоводния процес
Измерване на инвентара на базата на покупка и продажба на стокови договори
Оповестяване на материални запаси
Глава 14 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Признаване на имоти, машини и съоръжения
Последващо фиксирано признаване на активи
Модел на себестойността
Модел на преоценка
Амортизация
Линеен метод
Метод на сумата от годините
Метод на двойно намаляване на баланса
Метод на изчерпването
Метод на единиците
Имотна амортизация
Амортизация на имотно подобрение
Амортизационни счетоводни записи
Отписване на имоти, машини и съоръжения
Обезщетение за обезценени активи
Прехвърляне на активи от клиенти
Задължения по извеждане от експлоатация
Фондове по извеждане от експлоатация
Оповестявания за имоти, машини и съоръжения
Глава 15 - Нематериални активи
Преглед на нематериални активи
Счетоводно отчитане на нематериални активи
Нематериални активи, придобити в бизнес комбинация
Вътрешно разработени нематериални активи
Придобиване на други форми на нематериален актив
Признаване на последващ нематериален актив
Модел на себестойността
Модел на преоценка
Отписване на нематериален актив
Разходи за интернет страници
Допълнителни въпроси за нематериален актив
Оповестявания за нематериален актив
Глава 16 - Инвестиционни имоти
Преглед на инвестиционни имоти
Отчитане на инвестиционни имоти
Трансфери с инвестиционни имоти
Продажби на инвестиционни имоти
Оповестявания за инвестиционни имоти – модел на справедливата стойност
Оповестявания за инвестиционни имоти - модел на разходите
Глава 17 - Обезценка на активи
Преглед за обезценката на активи
Индикации за обезценка
График на теста за обезценка
Възстановима стойност
Тест за обезценка
Обект, генериращ парични потоци
Обрати при обезценка на активи
Други теми за обезценка
Корпоративни активи
Разпределение на клиентела към единици, генериращи парични потоци
Ефективност на теста за обезценка
Оповестяване за обезценка на активи
Глава 18 - Активи, държани за продажба и преустановени дейности
Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба
Оповестяване на нетекущи активи, държани за продажба
Разкриване на преустановени дейности
Глава 19 - Провизии, условни задължения и условни активи
Преглед на провизии
Отчитане на провизии
Провизии за преструктуриране
Разпоредби за преструктуриране
Счетоводно отчитане на условни задължения
Счетоводно отчитане на условни активи
Отчитане на възстановявания
Отчитане на налози
Разкриване на провизии и условни позиции
Глава 20 - Приходи
Преглед на приходите
Продажба на стоки
Продажба на услуги
Лихви, възнаграждения за права и дивиденти
Посредническо взаимоотношение
Суапове
Елемент на множество споразумения
Програми за лоялни клиенти
Бартерни сделки, включващи рекламиране
Допълнителни ситуации за признаване
Глава 21 - Доходи на наети лица и пенсионни планове
Краткосрочни доходи на наети лица
Доходи след напускане
Планове с дефинирано участие
Планове с дефинирани доходи
Метод на прогнозираните кредитни единици
Приписване на обезщетения по трудовия стаж
Актюерските разчети
Минал трудов стаж
Печалби и загуби от обезщетение
Определяне на планирани активи
Разходи за дефинирани доходи
Доходи при напускане
Оповестявания по план за дефинирани вноски
Оповестявания по план за дефинирани доходи
Отчети на дефинирани доходи по финансов план
Глава 22 - Плащания на база акции
Преглед на плащания на база акции
Плащания на база акции, извършени със собствен капитал
Плащания на база акции, извършени с парични средства
Плащания на база акции, извършени с парични алтернативи
Избор на решение на контрагента
Избор на решение на емитента
Оповестявания на плащания на база акции
Глава 23 - Данъци върху дохода
Концепцията на данъчната основа
Текущи данъчни пасиви и активи
Отсрочени данъчни пасиви и активи
Облагаеми временни разлики
Намаляеми временни разлики
Неизползвани данъчни загуби и кредити
Преразглеждане на непризнати отсрочени данъчни активи
Инвестиции в други предприятия
Данъчни ставки
Признаване на текущ и отсрочен данък
Промени в данъчния статус
Представяне на данък върху дохода
Оповестявания за данък върху дохода
Глава 24 - Бизнес комбинации
Метода на придобиване
Идентифициране на бизнес комбинация
Идентифициране на придобиващия
Определяне на дата на придобиване
Признаване на активи, пасиви и неконтролиращи участия
Признаване на нематериален актив или печалба от изгодна покупка
Допълнителни въпроси, свързани с придобиване
Обратно придобиване
Последващо оценяване
Оповестявание при бизнес комбинация
Глава 25 - Финансови инструменти
Оценяване на финансови активи и пасиви
Първоначално оценяване
Последващо оценяване
Рекласифициране
Вложени деривативи
Печалби и загуби
Дивиденти и лихви
Хеджиране
Инструменти за хеджиране
Хеджирани позиции
Отчитане на хеджирането
Отписване на финансови активи и пасиви
Отписване на финансови активи
Отписване на финансов пасив
Обслужване на активи и пасиви
Оценка на заместване на финансови активи
Обезпечение
Представяне на финансови инструменти
Оповестяване на финансови инструменти
Глава 26 - Определяне на справедлива стойност
Преглед на справедливата стойност
Общи концепции
Въпроси за измерване
Първоначално признаване
Измерване на нефинансови активи
Измерване на пасиви и собствен капитал
Измерване на група от финансови активи и пасиви
Методи за оценка
Оповестявания на справедлива стойност
Глава 27 - Ефекти от промените в обменните курсове
Валутни сделки
Финансов отчет за преводи
Определяне на функционалната валута
Превод на финансови отчети
Свръхинфлационни ефекти
Отписване на инвестиции от чуждестранно предприятие
Оповестявания за чуждестранна валута
Глава 28 - Разходи по заеми
Преглед на разходите по заеми
Оповестяване на разходи по заеми
Глава 29 – Лизинги
Видове лизинги
Счетоводното отчитане от лизинга от лизингополучателя
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Счетоводното отчитане от лизинга от лизингополучателя
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Продажби и обратни транзакции
Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
Оценяване съдържането на лизингови сделки
Стимули за оперативен лизинг
Лизингови оповестявания от страна на лизингополучателя
Лизингови оповестявания от страна на лизингодателя
Други оповестявания
Глава 30 - Оповестяване на свързани лица
Преглед на свързани лица
Оповестяване на свързани лица
Глава 31 - Събития след датата на отчетния период
Преглед на събитията след отчетния период
Въпроси, относно действащо предприятие
Оповестявания относно събития, след датата на отчетния период
Глава 32 - Застрахователни договори
Преглед на застрахователните договори
Въпроси за отчитане
Тест за адекватност на задълженията
Обезценка на презастраховането
Счетоводна политика на промените
Придобити договори
Особености на негарантирания доход
Оповестяване на застрахователни договори
Глава 33 - Селско стопанство
Счетоводно отчитане относно селското стопанство
Оповестявания, свързани със селското стопанство
Глава 34 - Договори за строителство
Счетоводно отчитане на договори за строителство
Приходи по договори
Разходи по договори
Годишен доход и признаване на разходи
Признаване на загуби
Споразумения за строителство на недвижими имоти
Оповестявания по договори за строителство
Глава 35 - Правителствени дарения
Отчитане на правителствени дарения
Представяне на правителствено дарение
Оповестяване по правителствено дарение
Глава 36 - Полезни изкопаеми
Счетоводно отчитане на полезни изкопаеми
Счетоводно отчитане на разходи по отстраняване
Изложения, свързани с полезни изкопаеми
Оповестявания, свързани с полезни изкопаеми
Глава 37 - Концесии за услуги
Преглед на концесиите за услуги
Оповестяване, свръзано с концесии за услуги
Глава 38 - Други теми
Задължения по загуби от електрическо и електронно оборудване
Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
Разпределения на непарични активи на собствениците
Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
Терминологичен речник
Индекс

Все още няма коментари и оценки за този продукт

За доставките си в България Онлайн книжарница Сиела се доверява на куриерски компании Спиди и Еконт.

Стойността на доставката е фиксирана на 4.99 лв и тази сума остава твърда независимо от наложения платеж, броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис или до адрес.
ВАЖНО! По време на кампания -50% на книгите на Сиела и DejaBook безплатната доставка в Ciela.com за всички стоки отпада за срока на промоцията!
Доставката до обект Сиела Графа е безплатна.
За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя и теглото на поръчаните продукти.
Крайната стойност се визуализира, преди да завършете поръчката си.

За Автора

За Автора

За Автора

За Автора

За Автора

За Автора

За Автора

Вашата оценка?
(Най-ниско е 1, а най-високото 5)