Facebook Pixel

0800 1 25 25

Безплатно
за цялата страна

Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.
-35%
Наследяване на задължения и отговорност за завети Сиела 9789542831587

Наследяване на задължения и отговорност за завети

Автор: Венцислав Л. Петров
Издателство: Сиела

Резюме

Наследството е съвкупност не само от права, но и от задължения. В теорията и практиката възникват редица проблеми, свързани с наследимостта на някои задължения; с кръга на лицата, които отговарят за непогасените задължения на починалия; с обема на отговорността им; с реда за удовлетворяване на кредиторите; с обезпеченията на задълженията и т.н.

Освен с наследствените дългове, наследникът е обременен и със задължения, произтичащи от извършените от наследодателя завети. Те обаче не се придобиват чрез наследяване, а възникват за първи път в патримониума на наследника. Въпреки това, отговорността на наследника към кредиторите на наследодателя и към заветниците до голяма степен се подчинява на едни и същи правила, което налага съвместното им разглеждане.

Целта на настоящото изследване е да изведе една цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо лице и за удовлетворяване на кредиторите. В нея, въпреки различния правопораждащ състав, следва да намери място и отговорността за заветите, извършени от същото лице. Причините за това са няколко: идентичността на задължените лица в двете хипотези; общите правила за удовлетворяването на кредиторите и заветниците; конкуренцията между тях при удовлетворяването им от една и съща имуществена маса.

В Глава I са изследвани историческите корени на наследяването на задължения и е проследено неговото развитие. Очертан е фактическият състав за настъпването му при различните системи за придобиване на наследството. Направен е сравнителноправен анализ на приемството в дълг по повод на смърт и е извършена съпоставка с други способи за прехвърляне на задължения. В Глава II е разгледан въпросът кои задължения са наследими и кои - не. Изведени са белезите, които следва да притежава едно задължение, за да преминава към други лица след смъртта на носителя му. Разгледани са някои по-специфични хипотези на наследяване на задължения. Глава III е посветена на лицата, които отговарят за дълговете на наследодателя и основанието, на което носят тази отговорност. Анализиран е статусът както на наследниците, така и на държавата в хипотезата на чл. 11 ЗН. Разгледан е въпросът дали частните правоприемници по повод на смърт – заветниците и общината в хипотезата на чл. 11 ЗН - при определени предпоставки придобиват наследствените дългове. В Глава IV са разгледани последиците на наследяването на задълженията – неопосреденото преминаване на дълга към наследниците; промяната в някои елементи на правоотношението и запазването на други и т.н. Изследвани са различните видове отговорност на наследниците към кредиторите и заветниците - разделна и солидарна; неограничена и ограничена. Специално внимание е отделено на различните основания за възникване на ограничена отговорност, както и на въпроса в какво се изразява ограничаването при всяко от тях. Анализирани са и основанията за отпадане на ограничената отговорност. В отделен раздел е обърнато внимание и на спецификата при фактическия състав и реализирането на отговорността на наследниците към заветниците. Разгледана е действащата в България системата за удовлетворяване на кредиторите и заветниците и е предложена de lege ferenda нова такава.

Повече
Цена

Нормална цена: 23,90 лв.

Наша цена: 15,54 лв.

Свързани продукти
Семеен кодекс и Закон за наследството/2017 Семеен кодекс и Закон за наследството/2017

Нормална цена: 7,90 лв.

Наша цена: 5,14 лв.

Автор Венцислав Л. Петров
Издателство Сиела
ISBN 9789542831587
Година на издаване 2020
Страници 460
Език български

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД

Глава първа. РАЗВИТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1.1. Отговорността за задълженията на наследодателя в римското право и в други правни системи от Древността и Средновековието
1.2. Наследяване на задълженияв Европа през XVII–XX в.
1.3. Историческо развитие на наследяването на задължения в българското наследствено право
1.4. Сравнителноправен поглед върху наследяването на задължения
1.5. Правна същност и функции на наследяването на задължения
1.6. Фактически състав на наследяването на дълг
1.7. Съпоставка с други способи за замяна на длъжника
1.7.1. Договор за прехвърляне на наследство
1.7.2. Заместване в дълг
1.7.3. Субективна пасивна новация

Глава втора. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАСЛЕДСТВОТО
2.1. Понятие за наследимост на задължение
2.2. Наследими задължения
2.3. Особености при някои наследими задължения
2.3.1. Задължения, включени в търговското предприятие на физическо лице търговец
2.3.2. Задължения, включени в дружествен дял
2.3.3. Задълженията на приобретателя по договор за гледане и издръжка
2.3.4. Задължения, произтичащи от наложена глоба
2.4. Задължения, които не се включват в наследството
2.4.1. Неимуществени задължения
2.4.2. Задължения с оглед на личността
2.4.3. Задължения, които възникват за наследника при откриване на наследството
2.4.3.1. Задължение на наследниците да платят припадащата им се част на наследник, направил разноски за гледане и издръжка на наследодателя (без между двамата да е сключен договор за гледане и издръжка)
2.4.3.2. Задължение на наследниците към един от тях по чл. 12, ал. 2 ЗН.
2.4.3.3. Задълженията към заветниците за изпълнение на заветите
2.4.3.4. Задължение, създадено от завещателя чрез тежест
2.4.3.5. Задължението на наследник да плати на друг наследник припадащата му се част от разходите за запазване на наследствените имоти след откриване на наследството
2.4.3.6. Задължението на наследниците да платят на изпълнителя на завещанието направените от него разноски по изпълнението
2.4.3.7. Данъкът върху наследството
2.4.3.8. Разноските по погребението на наследодателя, както и разноските по ликвидиране на наследствените отношения
2.4.3.9. Задължението на наследниците за привнасяне на онова, което са получили чрез дарение по ЗН-отм.

Глава трета. СУБЕКТИ, ВЪРХУ КОИТО ПРЕМИНАВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕД СМЪРТТА НА НОСИТЕЛЯ МУ
3.1. Наследници по закон и по завещание. Наследници по договор за наследяване
3.2. Държавата
3.3. Заветници
3.4. Общината в хипотезата на чл. 11 ЗН
3.5. Купувач на наследството
3.6. Лица, които не придобиват наследствените дългове

Глава четвърта. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАВЕТИТЕ. ОБЕМ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ И ЗА ЗАВЕТИТЕ
4.1. Обща постановка на въпроса. Последици от наследяването на дълга
4.1.1. Изследване на въпроса дали отговорността за наследствените дългове и за заветите съществува в рамките на наследственото правоотношение
4.1.2. Непосредствено преминаване на задължението към наследника
4.1.3. Преминаване на задължението към наследниците в състоянието, в което се е намирало в патримониума на наследодателя
4.1.4. Кредиторът, носител на вземането, не се променя
4.1.5. Промяна в носителя на задължението, т.е. на пасивната страна в правоотношението
4.1.6. Значение на наследените дългове за определяне и възстановяване на запазена част от наследството
4.1.7. Възникване на допълнителни обезпечения за кредиторите
4.2. Отговорност на наследниците
4.2.1. Солидарна и разделна отговорност
4.2.2. Обем на отговорността на наследника
4.2.2.1. Неограничена отговорност
4.2.2.2. Ограничена отговорност
4.2.2.2.1. На първо място, в някои законодателства изрично е уредена ограничена отговорност на наследника
4.2.2.2.2. На второ място, нерядко законодателят урежда ограничена отговорност по отношение на определени категории наследници
4.2.2.2.3. При приемане на наследството по опис
4.2.2.2.4. Ограничена отговорност в хипотези, неуредени в българското законодателство
4.2.2.2.5. Ограничена отговорност в хипотезата на чл. 55 ЗН
4.2.2.2.6. Ограничена отговорност на наследник със запазена част за завети
4.2.2.2.7. Ограничена отговорност на наследника по чл. 150 ЗПКОНПИ и по чл. 37, ал. 3 ЗСГ (отм.)
4.2.2.2.8. Хипотези, в които погрешно може да бъде прието, че е налице ограничаване на отговорността на наследника
4.2.2.3. Гаранции за защита на правата на кредиторите и заветниците при ограничена отговорност
4.2.3. Отговорност за солидарни и неделими задължения
4.2.4. Отговорност за завети
4.2.4.1. Завет на индивидуално определена вещ
4.2.4.2. При завет на родово определена вещ
4.2.4.3. При завет на други права
4.2.4.4. При косвен завет
4.2.4.5. Намаляване на отговорността на наследниците срещу заветниците
4.2.5. Характер и съдържание на отговорността на наследника при неизпълнение
4.3. Удовлетворяване на кредиторите и заветниците
4.3.1. Двете системи за ликвидиране на наследствените задължения в сравнителен и исторически план
4.3.1.1. Централизирана система за ликвидиране на наследствените отношения
4.3.1.2. Децентрализирана система. Системата в България
4.3.2. Необходимост от уредба в българското законодателство на централизирана процедура по откриване на наследство
4.3.3. Наченки на централизираната система в българското наследствено право
4.3.4. Предложения de lege ferenda на модел на съдебно производство по ликвидиране на наследството

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Все още няма коментари и оценки за този продукт

ВАЖНО! За всички поръчки направени по време на промо кампания -50% на Ciela.com!
Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн книжарница Сиела-Ciela.com, е до 15 работни дни, след приключване на промоцията, с куриерска компания "Спиди"!
По възможност, молим да не правите спешни поръчки, защото не гарантираме тяхното изпълнение в срок по-ранен от обявения. Имайте предвид че няма възможност за сливане на поръчки и всяка поръчка се обработва и доставя по отделно.
Благодарим за разбирането! Приятно пазаруване!
Екипът на Ciela.com

Заявената за покупка стока се доставя за сметка на Клиента на посочения от него "адрес за доставка" с куриерска фирма "Спиди". Срокът на доставка може да бъде удължен до 30 дни от деня на поръчката в случай на:
- провеждани от CIELA.COM кампании, свързани с продажба на по-ниски цени, на предлагани стоки;
- при поръчка на учебници, учебни тетрадки и други учебни пособия;
- в случай, че поръчаната стока не е налична на склад;
- при дадени от Клиента неверни данни, необходими за доставката;
- при невъзможност за връзка с Клиента.
- форсмажорни обстоятелства независещи от CIELA.COM
Възможно е забавяне и в случаи, в които поради обема, естеството на поръчката и непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка, за което Клиентите следва да бъдат уведомени своевременно.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта.
Молим да използвате опция ОТВОРИ ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ за да се уверите, че продуктите са в добър търговски вид.

За доставките си Онлайн книжарница Сиела се доверява на куриерска компания Спиди. Средната цена за доставка на един продукт е 4.00 лв, тази сума може да варира според наложеният платеж, броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на Спиди или до адрес.
 
Поръчки направени извън промо кампания се обработват и изпращат в срок до 3 работни дни, след като поръчката е преминала в статус "Подготовка". Клиентът бива уведомен, чрез мейл, за промяната статуса на поръчката си.

За Автора

Вашата оценка?
(Най-ниско е 1, а най-високото 5)